บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถยนต์


บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ

บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถยนต์โดย FTN International Logistics เป็นการนำเข้าสินค้าแบบ Door-to-Door Service ครบวงจรจากประเทศจีนถึงมือคุณโดยรถยนต์ ทั้งแบบแบบไม่เต็มตู้ (LCL) และ แบบเต็มตู้ (FCL) มีจุุดเด่นที่มีค่าบริการที่ประหยัด ทำให้การทำธุรกิจมีต้นทุนที่น้อยลง ผ่านการนำเข้าอย่างเป็นระบบ เที่ยงตรงโดยมืออาชีพ
นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านทางเรือ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

5-7 วัน นับจากวันที่รถออก *โดยประมาณการ

บริการนำเข้าขนส่งทางรถยนต์ (CAR)


*ราคาที่นำเสนอเป็นเพียงประมาณการ เพื่อให้เห็นภาพรวมเท่านั้น อาจคลาดเคลื่อนได้ตามประเภทสินค้า คิวบิก และ น้ำหนักจริงของสินค้าประเภทนั้นๆ

บริการอื่นๆของเรา

บริการผ่านพิธีการศุลกากร ติดต่อราชการเพื่อติดต่อเรื่องนำเข้า เพื่อนำเข้าระบบ Paperless ตามขั้นตอนของศุลการกร โดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ด้วยความแม่นยำและรวดเร็ว
บริการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารทั้งฝั่งไทยและฝั่งจีน เช่น Packing list ใบกำกับขนสินค้า แบบแสดงรายละเอียดกรมศุลการกร เอกสาร Bill of Landing ฯลฯ
บริการจองเรือ จองตู้คอนเทนเนอร์ จัดเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อจัดการระยะเวลาขนส่ง ท่าเรือที่เข้าประเทศไทย
บริการประสานงานรถขนส่งทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของสินค้า เช่น รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ รถพ่วง และกำลังคน ฯลฯ
บริการจองหัวลากจากโรงงานไปยังท่าเรือ ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน รวมถึงไปยังโกดังต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
บริการจัดทำ Form E ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อขอสิทธิทางภาษีในการนำเข้าจากประเทศจีน ตามข้อตกลงสัญญา เขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียน – จีน ซึ่งจะช่วยลด หรือยกเว้นภาษีอากรในการนำเข้าสินค้า ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกจากประเทศจีน
บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับภาษี และค่าใช้จ่ายในการนำเข้า
บริการโอนเงินค่าสินค้าไปยังประเทศจีน
บริการติดต่อประสานงานกับทางโรงงานผู้ผลิต ผู้ส่งออก ที่ประเทศจีน เพื่อเตรียมเรื่องเอกสารส่งออกจากประเทศจีน และนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทย โดยเรามีทีมงานทั้งชาวไทยและชาวจีน เพื่อการประสานงานที่เข้าใจและมีประสิทธิภาพ