บริการนำเข้าสินค้าแบบเต็มตู้ (FCL)

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ หรือบริการแบบ FCL Service (Full Container Load) โดยเป็นนำเข้าสินค้าผ่านการขนส่งทางเรือ
FLC Container

ระยะเวลาการดำเนินงาน

13-15 วัน นับจากวันที่เรือออก *โดยประมาณการ
สินค้าทั่วไป 7,500 บาท/คิว กรณีใน 1 คิวสินค้ามีน้ำหนักตั้งแต่ 300 กิโลกรัมขึ้นไป คิดเป็น กก.ละ 35 บาท
สินค้า มอก. 8,500 บาท/คิว กรณีใน 1 คิวสินค้ามีน้ำหนักตั้งแต่ 300 กิโลกรัมขึ้นไป คิดเป็น กก.ละ 55 บาท

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา บริการนำเข้าสินค้าแบบเต็มตู้

บริการอื่นๆของเรา

บริการผ่านพิธีการศุลกากร ติดต่อราชการเพื่อติดต่อเรื่องนำเข้า เพื่อนำเข้าระบบ Paperless ตามขั้นตอนของศุลการกร โดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ด้วยความแม่นยำและรวดเร็ว
บริการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารทั้งฝั่งไทยและฝั่งจีน เช่น Packing list ใบกำกับขนสินค้า แบบแสดงรายละเอียดกรมศุลการกร เอกสาร Bill of Landing ฯลฯ
บริการจองเรือ จองตู้คอนเทนเนอร์ จัดเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อจัดการระยะเวลาขนส่ง ท่าเรือที่เข้าประเทศไทย
บริการประสานงานรถขนส่งทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของสินค้า เช่น รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ รถพ่วง และกำลังคน ฯลฯ
บริการจองหัวลากจากโรงงานไปยังท่าเรือ ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน รวมถึงไปยังโกดังต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
บริการจัดทำ Form E ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อขอสิทธิทางภาษีในการนำเข้าจากประเทศจีน ตามข้อตกลงสัญญา เขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียน – จีน ซึ่งจะช่วยลด หรือยกเว้นภาษีอากรในการนำเข้าสินค้า ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกจากประเทศจีน
บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับภาษี รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษี
บริการโอนเงินค่าสินค้าไปยังประเทศจีน
บริการติดต่อประสานงานกับทางโรงงานผู้ผลิต ผู้ส่งออก ที่ประเทศจีน เพื่อเตรียมเรื่องเอกสารส่งออกจากประเทศจีน และนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทย โดยเรามีทีมงานทั้งชาวไทยและชาวจีน เพื่อการประสานงานที่เข้าใจและมีประสิทธิภาพ