Door-to-Door Service

รู้จัก Door-to-Door Service

Door-to-Door Service คือบริการรับส่งสินค้า ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า โดยมีการจัดการไปรับสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บสินค้า และจัดการเอกสารให้ทุกอย่าง ตลอดจนการเดินพิธิการศุลกากรที่ท่าเรือ จะดำเนินการผ่านพิธีการขาเข้า และนำสินค้าไปส่งยังสถานที่ปลายทางที่ลูกค้าได้กำหนดไว้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

1. ต้นทุนค่าขนส่งที่แน่นอน
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บริการแบบ One Stop Service
3. สะดวก และรวดเร็ว
4. ลดขั้นตอนในการดำเนินงานของลูกค้า

ฟิวเจอร์นาว จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุด ในการให้บริการและให้คำแนะนำทางด้านการจัดซื้อ จัดหา นำเข้า สินค้าจากต่างประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้กับ บริษัทและ ผู้ประกอบการในประเทศไทย ไม่ว่าท่านจะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทเล็ก หรือ บุคคล